VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplívajících z kupní
smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je značka doob works, která je obchodní značkou truhlářské výroby
společnosti NANO Detox, s.r.o. se sídlem Mošnov 314, 742 51 Mošnov, zapsané v obchodním rejstříku v oddílu C, vložka
55913 vedeném u Krajského soudu v Ostravě, IČO: 015 36 087, DIČ: CZ01536087, plátce DPH (dále jen „prodávající“) a
osobou, která uzavírá kupní smlouvu jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“).
1.2. Tyto VOP jsou platné pro maloobchodní styk prodávajícího. Pro velkoobchodní styk prodávajícího a zakázkovou výrobu
dle bodu 2.2. těchto VOP platí podmínky patřičných smluvních dohod, byly-li sjednány.
1.3. Tyto VOP jsou platné ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.4. Kupující a prodávající mezi sebou mohou individuálně uzavřít písemnou smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné
od těchto VOP. Taková smlouva je nadřazena těmto VOP.
1.5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky.

2. Prezentace a cena zboží

2.1. Za zboží jsou považovány výrobky, které prodávající prezentuje na ve svém internetovém obchodě a ve svých
elektronických a tištěných katalozích včetně ceny.
2.2. Zboží, které je vyrobené na míru dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a zboží, které je upraveno dle přání kupujícího
nebo pro jeho osobu tak, že se svými rozměry, vzhledem nebo funkčností odlišuje od standardních malosériových výrobků
prodávajícího jsou považovány zakázkovou výrobu.
2.3. Ceny zboží jsou uváděny v českých korunách a zahrnují daň z přidané hodnoty ve výši 21 %.
2.4. Není-li uvedeno jinak, náklady spojené s balením zboží jsou zahrnuty v ceně zboží.
2.5. Náklady na dodání zboží nejsou zahrnuty v ceně zboží. Tyto náklady jsou kalkulovány dle hmotnosti a rozměru
objednávaného zboží a také dle rozsahu objednávky. Informace o těchto nákladech jsou uvedené v objednávkovém
formuláři internetového obchodu prodávajícího a jsou platné v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České
republiky.
2.6. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě prodávajícího. Pro povahu
nosného média jsou ceny za zboží v elektronických a tištěných katalozích platné pro moment vydání katalogu a mají pouze
informativní charakter. Toto však nevylučuje sjednání individuální kupní ceny.
2.7. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k
dodání zboží.
2.8. Všechny slevové a jiné akce platí do vyprodání zásob, nebo do konce trvání akce v případě,že jsou časově omezené, pokud
není výslovně uvedeno jinak. Slevové a jiné akce na zboží nelze kombinovat.
2.9. Nákresy, hmotnost a rozměry zboží které prodávající prezentuje na ve svém internetovém obchodě a ve svých
elektronických a tištěných katalozích mají pouze informativní charakter, není-li dohodnuto jinak.
2.10. Prodávající si vyhrazuje právo provést na zboží drobné úpravy technického charakteru, které nebudou mít vliv na vzhled
a funkčnost zboží.
2.11. Prodávající upozorňuje kupujícího na to, že dodací lhůty uvedené v internetovém obchodě prodávajícího a
v elektronických a tištěných katalozích prodávajícího mají pouze informativní charakter, nejsou závazné a mohou se lišit
dle bodů 5.11., 5.12. a 5.13. těchto VOP.

3. Objednávka a Kupní smlouva

3.1. Objednávku lze odeslat přes internetový obchod prodávajícího nebo e-mailem.
3.2. V případě odeslání objednávky přes internetový obchod zasílá kupující prodávajícímu objednávku formou formuláře
vyplněného přes internetové rozhraní prodávajícího. V této objednávce si kupující vybere zboží a počet kusů zboží a/nebo
služby a rozsah služeb, způsob platby, způsob doručení a případně také své nadstandardní požadavky. Ceny za zboží,
služby a způsob dopravy je zahrnuta v objednávce jednotlivě i souhrnně.
3.2.1. Pro úspěšné odeslání objednávky je nezbytné, aby kupující uvedlsvé pravdivé kontaktní údaje, které jsou označeny
jako „povinné“ a potvrdil, že se seznámil s těmito VOP.
3.2.2. Odesláním objednávky zaslal kupující prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod
vlastnického práva k vybranému zboží za kupní cenu a za podmínek uvedených v dané objednávce.
3.2.3. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o doručení objednávky do elektronického systému
prodávajícího. (dále jen „doručení objednávky“). Toto potvrzení je automaticky odesíláno na e-mailovou adresu
kupujícího, má informativní charakter a nepovažuje se za uzavření kupní smlouvy.
3.2.4. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou v momentě, kdy prodávající zašle kupujícímu potvrzení o přijetí
objednávky (dále jen „přijetí objednávky“). Potvrzení o přijetí objednávky obsahuje specifikaci zboží a služeb, cenu
zboží a služeb, orientační dodací lhůtu zboží a místo, kde má být zboží dodáno. Toto potvrzení zašle prodávající na
e-mailovou adresu kupujícího.
3.2.5. V případě, že nadstandardní požadavky uvedené v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle prodávající na e-
mailovou adresu kupujícího nový návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva se v tomto případě považuje za uzavřenou v momentě,
kdy kupující prodávajícímu e-mailem potvrdí přijetí nového návrhu kupní smlouvy.
3.2.6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může objednávku zrušit, dokud mu prodávajícím
není odesláno potvrzení o přijetí objednávky. Zrušení může kupující provést pouze písemnou formou a sice
odesláním zprávy na e-mail info@doobworks.cz.
3.2.7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení cen zboží a služeb
v internetovém obchodě prodávajícího, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží a služby za zjevně
chybnou cenu. V takovém případě zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího nový návrh kupní smlouvy.
Kupní smlouva se v tomto případě považuje za uzavřenou v momentě, kdy kupující prodávajícímu e-mailem potvrdí
přijetí nového návrhu kupní smlouvy.
3.3. V případě objednávky formou e-mailu zasílá kupující prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy, ve kterém
specifikuje zboží a počet kusů zboží a/nebo služby a rozsah služeb, formu doručení a případně také nadstandardní
požadavky. Toto doplní o své pravdivé kontaktní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy.
3.3.1. V případě chybějících údajů, které jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy si prodávající vyhrazuje právo
dodatečně vyzvat kupujícího k doplnění těchto údajů.
3.3.2. Na základě přijaté objednávky přes e-mail zašle prodávající kupujícímu rekapitulaci objednávky, která obsahuje
specifikaci zboží a služeb, cenu zboží a služeb, předpokládanou dodací lhůtu zboží a místo, kde má být zboží
dodáno. Rekapitulace objednávky musí být doplněna o tyto VOP.
3.3.3. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou v momentě, kdy kupující prodávajícímu e-mailem potvrdí rekapitulaci
objednávky a potvrdí, že se seznámil s těmito VOP.
3.4. V návaznosti na body 3.2.2. a 3.3. těchto VOP není prodávající povinen uzavřít kupní smlouvu s kupujícím.

4. Platební podmínky

4.1. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu souhrnnou částku dle dané kupní smlouvy, a to v plné výši (dále jen „kupní
cena“).
4.2. Kupní cenu může kupující uhradit následujícími způsoby:
4.2.1. hotově při kupní ceně nepřevyšující 10.000, – Kč bez DPH,
4.2.2. bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2801589651/2010 (Raiffeisenbank),
4.2.3. bezhotovostně zrychleným bankovním převodem prostřednictvím platební brány,
4.2.4. nebo platební kartou prostřednictvím platební brány.
4.3. V případě platby v hotovosti dle bodu 4.2.1. těchto VOP je kupní cena splatná na dobírku při převzetí zboží.
4.4. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem dle bodu 4.2.2. těchto VOP je kupní cena splatná do 14 dnů od
uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě platby prostřednictvím platební brány dle bodu 4.2.3. a 4.2.4. těchto VOP je závazek kupujícího uhradit kupní
cenu prodávajícímu splněn okamžikem připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.
4.6. Pokud kupující neuhradí kupní cenu v termínu splatnosti, má se za to, že odstoupil od kupní smlouvy.
4.7. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na e-
mailovou adresu kupujícího.

5. Dodací podmínky

5.1. Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, bude zboží kupujícímu dodáno až po úplném zaplacení kupní ceny zboží a služeb
dopravy, v případě, že tyto služby byly sjednány.
5.2. Zboží bude dodáno na fakturační adresu kupujícího, specifikovanou v kupní smlouvě, nestanoví-li kupní smlouva jinou
dodací adresu kupujícího. K tomuto prodávající využívá služeb blíže nespecifikovaných externích přepravců (dále jen
„přepravce“). Kupující je povinen převzít zboží na této adrese převzít.
5.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat zásilku, především neporušenost obalů zboží a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě, že kupující shledá, že je obal porušen způsobem, který
by mohl mít za následek poškození zboží uvnitř obalu, není kupující povinen takto poškozenou zásilku převzít.
5.4. V případě, že je z důvodů ze strany kupujícího zboží doručováno opakovaně, na jinou adresu nebo jiným způsobem, než
jaký specifikuje kupní smlouva, je kupující povinen uhradit případné dodatečné náklady s tímto spojené.
5.5. V případě, že je jako způsob dodání zboží v kupní smlouvě uveden osobní odběr, má kupující povinnost odebrat zboží
osobně nebo v zastoupení v místě provozovny prodávajícího na adrese Dukelská 113, 742 42 Šenov u Nového Jičína. O
připravenosti zboží vydat informuje prodávající kupujícího e-mailem, případně telefonicky. Kupující je povinen zboží převzít
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl prodávajícím vyrozuměn o jeho připravenosti zboží vydat. Osobní odběr
zboží je možný pouze po předchozí vzájemné dohodě mezi kupujícím a prodávajícím. Tato dohoda stanoví konkrétní
datum a čas osobního odběru zboží a může být ujednána prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. V případě osobního
odběru zboží stvrdí kupující nebo zástupce kupujícího prodávajícímu převzetí zboží svým podpisem na dodacím listu.
5.6. V případě, že si kupující individuálně sjedná způsob dopravy s třetí stranou, nese kupující veškeré riziko a případné
dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V tomto případě se má za to, že kupující převzal zboží momentem
předání zboží třetí straně. Toto třetí strana prodávajícímu stvrdí svým podpisem na dodacím listu.
5.7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením kupní ceny, nejdříve však převzetím zboží. S nabytím vlastnického
práva přechází na kupujícího odpovědnost za poškození zboží nebo ztrátu zboží.
5.8. Pokud si kupující zboží nepřevezme dle zvoleného způsobu dodání dle bodu 5.2. těchto VOP nebo v dohodnutém termínu
dle bodu 5.5. těchto VOP, vzniká mu tímto povinnost uhradit prodávajícímu náklady spojené s uskladněním zboží.
5.9. Dodací lhůta začíná běžet od momentu uzavření kupní smlouvy v případě úhrady kupní ceny dle bodu 4.2.1. těchto VOP.
V případě úhrady kupní ceny dle bodu 4.2.2. a 4.2.3. těchto VOP začíná dodací lhůta běžet momentem připsání plné výše
kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.
5.10. Dodací lhůta pro zboží skladem je 10 pracovních dnů.
5.11. Dodací lhůta pro zboží, které není skladem a prodávající jej musí vyrobit je v rozmezí 1 až 3 měsíců dle složitosti výrobku
a s tím spojenou náročností výrobních postupů.
5.12. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dodací lhůty, zejména pro neočekávané situace jako jsou například nadstandardní
množství objednávek, nedostupnost materiálu, prodlení subdodavatelů prodávajícího, neočekávané zásahy vyšší moci a
další překážky, které nejsou způsobeny či zaviněny prodávajícím a nastaly nezávisle na jeho vůli. V takových případech je
maximální možná doba dodání 6 měsíců.
5.13. Prodávající je povinen dodat zboží dle specifikace v kupní smlouvě.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel má právo odstoupit od kupní
smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.
6.2. Kupující má právo zboží po převzetí rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jaký je obvyklý při nákupu v klasickém
kamenném obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
6.3. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná plynout v den, kdy kupující převezme zboží od přepravce. V případě
osobního odběru tato lhůta začíná plynout v den, kdy kupující nebo jeho zástupce převezme zboží osobně v místě
provozovny prodávajícího.
6.4. Pokud kupní smlouva zahrnovala více druhů nebo kusů zboží, které bylo kupujícímu doručeno odděleně, lhůta pro
odstoupení od kupní smlouvy začíná plynout v den, kdy kupující převzal zboží, které bylo dodáno jako poslední.
6.5. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující učinit prostřednictvím vyplnění formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy,
který je kupujícímu k dispozici na internetových stránkách prodávajícího. Vyplněný formulář pro odstoupení od kupní
smlouvy odešle kupující prostřednictvím internetových stránek prodávajícího.
6.6. Kopie vyplněného a odeslaného formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy je automaticky odesílána na e-mailovou
adresu kupujícího. Fyzickou kopii formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy, kterou kupující obdržel, připojí kupující
připojí ke zboží, které vrací tak, aby prodávající mohl přiřadit vrácené zboží ke konkrétnímu případu odstoupení od kupní
smlouvy.
6.7. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat informace, které jsou označeny jako povinné. Kupující je
povinen si informace vyplněné ve formuláři pro odstoupení od kupní smlouvy pečlivě zkontrolovat, zejména pak číslo
bankovního účtu, na který má prodávající vrátit kupní cenu. Za případné chyby ve formuláři pro odstoupení od kupní
smlouvy nese kupující plnou odpovědnost.
6.8. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy je povinen vrátit zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne
odstoupení od kupní smlouvy. Zboží může kupující vrátit následujícími způsoby:
6.8.1. Zaslání zboží přepravcem na provozovnu prodávajícího na adrese Dukelská 113, 742 42 Šenov u Nového Jičína.
V tomto případě potvrzení o přijetí vráceného zboží zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího.
6.8.2. Osobní vrácení zboží na provozovnu prodávajícího na adrese Dukelská 113, 742 42 Šenov u Nového Jičína. Osobní
vrácení zboží je možné pouze po předchozí vzájemné dohodě mezi kupujícím a prodávajícím. Tato dohoda stanoví
konkrétní datum a čas osobního odběru zboží a může být ujednána prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. V
tomto případě stvrdí prodávající kupujícímu vrácení zboží podpisem a razítkem na formuláři pro odstoupení od
kupní smlouvy.
6.9. Lhůta pro vrácení zboží dle bodu 6.8. těchto VOP se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odesláno nebo předáno
prodávajícímu, zástupci prodávajícího nebo třetí straně pověřené prodávajícím nejpozději v poslední den lhůty.
6.10. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu
obvyklou vráceno poštovní cestou. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá.
6.11. V případě vrácení zboží přepravcem prodávající důrazně doporučuje kupujícímu zboží pojistit. Kupující nese plnou
odpovědnost za zboží do momentu převzetí vráceného zboží prodávajícím.
6.12. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, pokud možno v
originálním balení. Vrácené zboží nesmí jevit známky používání.
6.13. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu vrátit kupujícímu kupní cenu, kterou od kupujícího přijal nejpozději do 14
dní ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než je prodávajícímu vráceno zboží v souladu
s body 6.8.1. a 6.8.2. těchto VOP. Prodávající vrátí kupujícímu finanční prostředky stejným způsobem, jakým je přijal.
Kupujícímu v této souvislosti nesmí být účtovány další poplatky. Jiný způsob vrácení finančních prostředků je možný pouze
dle vzájemné dohody.
6.14. Dle § 1837 spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto
zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. To neplatí, pokud podnikatel
nesdělil spotřebiteli údaje podle § 1820 odst. 1 písm. i).
6.15. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy a vrátí prodávajícímu zboží, které je poškozeno, je nekompletní nebo
jeví známky používání, vzniká tímto prodávajícímu škoda, kterou se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu, a to zejména
náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu. Prodávající je
v tomto případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody jednostranně proti nároku kupujícího na vrácení
finančních prostředků.
6.16. Dle § 1837 nového občanského zákoníku od kupní smlouvy nelze odstoupit, zejména jedná-li se o výrobky nebo služby,
které dle bodu 2.2. těchto VOP splňují povahu zakázkové výroby. Toto platí i pro další případy definované v § 1837 nového
občanského zákoníku.
6.17. Ustanovení článku 6. těchto VOP neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele dle § 419 nového občanského
zákoníku.

7. Reklamační podmínky

7.1. Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná.
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době,
kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které
prodávající popsal,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle
používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno
podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. V případě výskytu vady může kupující reklamovat zboží u prodávajícího a požadovat:
7.3.1. výměnu za nové zboží,
7.3.2. opravu zboží,
7.3.3. přiměřenou slevu z kupní ceny,
7.3.4. nebo odstoupení od kupní smlouvy.
7.4. Reklamaci musí kupující učinit prostřednictvím vyplnění reklamačního formuláře, který je kupujícímu k dispozici na
internetových stránkách prodávajícího. Vyplněný reklamační formulář odešle kupující prostřednictvím internetových
stránek prodávajícího.
7.5. Kopie vyplněného a odeslaného reklamačního formuláře je automaticky odesílána na e-mailovou adresu kupujícího.
Fyzickou kopii reklamačního formuláře, kterou kupující obdržel, připojí kupující ke zboží, které vrací tak, aby prodávající
mohl přiřadit reklamované zboží ke konkrétnímu případu reklamace.
7.6. Reklamační formulář musí obsahovat informace, které jsou označeny jako povinné. Kupující je povinen si informace
vyplněné v reklamačním formuláři pečlivě zkontrolovat a co nejdetailněji uvést popis vady.
7.7. Prodávající je povinen reklamaci přijmout na své provozovně na adrese Dukelská 113, 742 42 Šenov u Nového Jičína.
7.8. Kupující může doručit reklamované zboží prodávajícímu následujícími způsoby:
7.8.1. Zaslání zboží přepravce na provozovnu prodávajícího na adrese Dukelská 113, 742 42 Šenov u Nového Jičína.
V tomto případě potvrzení o přijetí reklamace zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího.
7.8.2. Osobní doručení na provozovnu prodávajícího na adrese Dukelská 113, 742 42 Šenov u Nového Jičína. Osobní
vrácení zboží je možné pouze po předchozí vzájemné dohodě mezi kupujícím a prodávajícím. Tato dohoda stanoví
konkrétní datum a čas osobního odběru zboží a může být ujednána prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. V
tomto případě stvrdí prodávající kupujícímu přijetí reklamace podpisem a razítkem na reklamačním formuláři.
7.9. Potvrzení o přijetí reklamace musí obsahovat informace o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace
a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.
7.10. Kupující nese náklady spojené s doručením zboží na reklamaci prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být pro
svou povahu doručeno obvyklou poštovní cestou. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá.
7.11. V případě zaslání zboží na reklamaci přepravcem prodávající důrazně doporučuje kupujícímu zboží pojistit. Kupující nese
plnou odpovědnost za zboží do momentu převzetí reklamovaného zboží prodávajícím.
7.12. Prodávající má povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 kalendářních dnů od data
přijetí reklamace. Za datum přijetí reklamace je považováno datum vystavení potvrzení o přijetí reklamace dle bodu 7.8.1.
a 7.8.2. těchto VOP.
7.13. Prodávající je povinen vyřítit reklamaci a ukončit tím reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
7.13.1.opravou zboží,
7.13.2.výměnou zboží,
7.13.3.vrácením kupní ceny zboží,
7.13.4.vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
7.13.5.nebo odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
7.14. Vyjádření k vyřízení reklamace odešle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího.
7.15. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy:
7.15.1.pokud má zboží podstatnou vadu, kvůli které nemůže kupující zboží používat k určenému účelu,
7.15.2.pokud kupující nemůže zboží užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
7.15.3.pokud má zboží větší počet vad,
7.15.4.pokud prodávající nevyřídí reklamaci ve lhůtě 30 dnů od data přijetí reklamace.
7.16. Prodávající neodpovídá za vady zboží:
7.16.1.pokud kupující neuplatnil své právo týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby
zboží dle bodu 7.1. těchto VOP,
7.16.2.pokud byla vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu byla sjednána sleva z kupní ceny,
7.16.3.pokud je vada způsobena kupujícím nebo třetí osobou a vznikla nesprávným užíváním zboží nebo užíváním zboží
k jinému než určenému účelu, nesprávným skladováním zboží a užíváním zboží v nevhodných podmínkách,
nesprávnou údržbou zboží, zásahem kupujícího nebo jiné neoprávněné osoby do zboží či mechanickým
poškozením zboží,
7.16.4.pokud vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
7.17. Za vady zboží se nepovažují:
7.17.1.přirozené odchylky masivního dřeva dle bodu 8.4. těchto VOP,
7.17.2.rozměrové tolerance dle bodu 8.7. těchto VOP,
7.17.3.běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním.
7.18. Pokud zboží při doručení není kompletní nebo zboží vykazuje jinou zjevnou vadu, kterou kupující může zjistit kontrolou
zboží při doručení, má kupující povinnost o tomto bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího. Pozdější reklamace
tohoto charakteru bude možné vyřídit pouze v případě, kdy kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době
převzetí zboží kupujícím.
7.19. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat v důsledku záruční opravy zboží
prodávajícím.
7.20. Nároky kupujícího z vad zboží vyplývají z příslušných ustanovení nového občanského zákoníku České republiky.

8. Jakost a údržba zboží, balení a dokumentace

8.1. Článek 8. těchto VOP a všechny jeho body se týká zboží, které je výrobkem prodávajícího.
8.2. Výrobky jsou zhotoveny převážně z masivního dřeva. Výjimku představují součásti, pro jejichž konstrukci není masivní
dřevo vhodné, jako jsou například zádové dílce skříňového nábytku, postelové rošty a další podobné součásti. Tyto
součásti mohou být zhotoveny z materiálů jako je surové i dýhované MDF, surová i dýhovaná překližka, případně další
vhodné materiály. Vlhkost dřeva při zhotovování výrobků je 8 % ±2 %.
8.3. Výrobky, které jsou jakýmkoliv způsobem doplněny o epoxidovou pryskyřici jsou zhotoveny z kombinace masivního dřeva
a UV stabilní epoxidové licí hmoty s tvrdostí, která je dostačující pro běžné použití daného výrobku.
8.4. Použité masivní dřevo může na pohledových i nepohledových místech obsahovat odchylky přírodního charakteru, které
se přirozeně vyskytují v přírodním materiálu. Odchylkami se myslí očka, bulky, zárůsty, zdravé suky, praskliny, záběhy běle,
mírné změny zbarvení, světelné stínování, dřeňové paprsky a strukturální odlišnosti vlastní masivnímu dřevu. Odchylky, u
kterých je to žádoucí, jako například zárůsty, zdravé suky a praskliny musí být profesionálně ošetřeny. S ohledem na
přirozené vlastnosti dřeva je povoleno prohnutí desek z masivního dřeva v ploše způsobené změnou vlhkosti. Toto
prohnutí je povoleno v rozmezí ±1 % z šířky desky v případě příčného směru a ±1 % z délky desky v případě podélného
směru. Mikrotrhliny na povrchu způsobené změnou vlhkosti dřeva do šířky 0,2 mm jsou povoleny. Uvnitř epoxidových
licích hmotách je povolen lokální výskyt vzduchových bublinek do průměru 1 mm.
8.5. Výrobky jsou standardně navrženy a zhotoveny tak, aby mohly snášet běžné teplotní a vlhkostní rozmezí interiérů. Za
běžné rozmezí teploty interiéru je považována hodnota 10-35 °C, za běžné vlhkostní rozmezí interiéru je považována
hodnota relativní vlhkosti 30-70 %.
8.6. Výrobky jsou lepeny lepidlem, které odolává krátkodobé vlhkosti a krátkodobému vylití vody, není však určen do exteriérů
a nadměrně vlhkých interiérů.
8.7. Rozměrové tolerance jsou ±5 mm pro standardně udávané celkové parametry výrobků, ±2 mm pro udávané parametry
tloušťky. Rozměrové tolerance nemají žádným způsobem nepříznivý vliv na účel užívání a užitnou hodnotu výrobku.
Hmotnost výrobků, kterou prodávající udává je určena odhadem na základě tabulkových dat.
8.8. Výrobky jsou standardně upraveny jednou vrstvou dvousložkového oleje. Tato povrchová úprava zachovává přirozené
vlastnosti a vzhled dřeva a je krátkodobě odolná působení vody a dalších tekutin.
8.9. Pro běžné čištění a údržbu povrchu výrobků je doporučeno používat prostředky pro údržbu olejovaného nábytku, které
je v nabídce internetového obchodu prodávajícího. Tyto prostředky je vhodné nanášet bavlněnou utěrkou a postupovat
dle návodu k použití na obalu výrobku. V případě rozlití tekutin na výrobek je doporučeno výrobek co nejdříve utřít do
sucha papírovou nebo bavlněnou utěrku, obzvlášť jedná-li se o tekutiny jako jsou červené víno a káva. Lokální zdrsnění
povrchu lze odstranit jemným přebroušením po směru vláken dřeva brusnou houbičkou na dřevo o zrnitosti 240-320.
Použití komerčních čistících prostředků není zakázáno, prodávající však nenese odpovědnost za případné znehodnocení
povrchu v důsledku použití těchto prostředků. Důrazně se nedoporučuje využívat pro čištění a údržbu chemické
prostředky s odmašťujícím účinkem a houbičky na nádobí s abrazivním povrchem. Toto by mohlo mít za důsledek
znehodnocení povrchové úpravy a poškození povrchové struktury materiálu.
8.10. Výrobky jsou označeny značkou v podobě loga a nápisu doob works na nepohledové straně (například spodní strana
stolové desky, spodní strana sedáku, jedna z vnitřních stěn nebo dno skříňového nábytku, zadní strana nástěnných hodin
apod.).
8.11. Výrobky, zejména jídelní stoly, nejsou určeny pro odkládání horkých hrnců nebo nádobí a krájení bezprostředně na stolové
desce. Toto může vést k poškození povrchové úpravy a povrchové struktury materiálu.
8.12. Výrobky jsou standardě baleny ve více vrstvách obalových a ochranných materiálů tak, aby bylo co nejvíce sníženo riziko
poškození výrobku při přepravě. Druh a kombinace obalových a ochranných materiálů volí prodávající dle druhu výrobku
a vlastního uvážení.
8.13. Standardní malosériové výrobky jsou až na výjimky dodávány nesmontované. Balení obsahuje veškerý spojovací materiál,
nářadí a montážní manuál. Výjimku představují výrobky, které z důvodu specifických rozměrů nebo specifického
provedení nelze zařadit do malosériové výroby prodávajícího. Tyto výrobky neobsahují montážní manuál, jejich montáž
je však zpravidla velmi jednoduchá a prodávající k ní může poskytnout případnou odbornou konzultaci.

9. Dárkové poukazy

9.1. Dárkové poukazy vydává prodávající a lze je zakoupit a uplatnit u prodávajícího dle článku 3. těchto VOP a jeho bodů.
Dárkové poukazy se vztahují na veškeré zboží v internetovém obchodě prodávajícího, není-li uvedeno jinak. Uplatnění
dárkového poukazu je prováděno v košíku po výběru konkrétního zboží.
9.2. Dárkové poukazy jsou vydávány v hodnotách 2.000/5.000/10.000/15.000/25.000, – Kč. Tato hodnota představuje slevu,
kterou lze uplatnit při nákupu zboží v internetovém obchodě prodávajícího. Zároveň tato hodnota představuje prodejní
cenu poukazu. Dárkové poukazy lze uplatnit pouze formou slevy na zboží, nejsou proplatitelné v penězích, a to ani
částečně.
9.3. Pro uplatnění dárkového poukazu je nezbytné vyplnit unikátní kód poukazu v sekci košík v internetovém obchodě
prodávajícího.
9.4. Dárkové poukazy lze uplatnit pouze jednorázově, jejich hodnotu nelze rozložit do několika menších částí.
9.5. Dárkové poukazy lze uhradit pouze bezhotovostně dle bodu 4.2.2. nebo 4.2.3. těchto VOP.
9.6. Dárkové poukazy jsou přenosné a může uplatnit kupující nebo osoba, kterou kupující tímto poukazem obdaroval.
9.7. Poukazy mají platnost 12 kalendářních měsíců. Lhůta platnosti dárkového poukazu začíná běžet momentem připsání plné
výše kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Po uplynutí této lhůty nebo uplatněním poukazu platnost poukazu
automaticky zaniká.
9.8. Dárkové poukazy jsou kupujícímu zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího.
9.9. Padělání dárkových poukazů je zakázáno a je trestné.

10. Ochrana osobních údajů a Cookies

10.1. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů kupujícího jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího
v záložce „GDPR“. Informace o souborech Cookies, které prodávající používá jsou uvedeny na internetových stránkách
prodávajícího v záložce „Cookies“.
10.2. Znění záložek dle bodu 10.1. těchto VOP není součástí kupní smlouvy nebo těchto VOP.

11. Mimosoudní řešení sporů

11.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů
on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi
prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
11.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
11.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své
působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad
dodržováním zákona č. 374/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kupující je oprávněn obrátit se se svou stížností na
shora uvedené orgány dohledu nebo státního dozoru.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupující se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že vztah založený
kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek. Tímto nejsou dotčena práva z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Prodávající a kupující se dohodli, že všechny spory vyplývající z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny
vzájemnou dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory s konečnou platností řešeny příslušnými orgány České
republiky.
12.3. V případě soudních sporů se všechny soudní procesy budou konat na území České republiky a budou podléhat platným
zákonům a ustanovením České republiky.
12.4. Tyto VOP nabývají účinnost momentem uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
12.5. Odesláním objednávky dle bodu 3.1. těchto VOP a navazujících podbodů kupující potvrzuje, že se seznámil s celým zněním
těchto VOP a s tímto zněním dobrovolně a bez výhrad souhlasí.
12.6. Znění těchto VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením dotčena práva a povinnosti vzniklé v době
účinnosti předchozího znění VOP.
12.7. Kupní smlouva a s ní spojené VOP jsou prodávajícím archivovány v elektronické podobě a nejsou přístupné.
12.8. Všechna práva k internetovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, textům, fotografiím, videím,
grafickým materiálům, logu a dalšímu obsahu náleží prodávajícímu. Je zakázáno je kopírovat, upravovat a používat bez
souhlasu prodávajícího. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích stran do
internetového obchodu prodávajícího. Kupující nesmí využívat internetový obchod prodávajícího způsobem, který by
mohl mít negativní vliv na jeho provoz.
12.9. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 nového občanského zákoníku.

Znění těchto VOP je platné od 01.01.2023